AJIS(VIETNAM)CO.,LTD. - PRIVACY POLICY

Công ty TNHH AJIS Việt Nam. - CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chính sách Quyền riêng tư này (“Chính sách” này) quy định các căn cứ theo đó chúng tôi được quyền thu thập, sử dụng, tiết lộ hoặc xử lý dưới hình thức khác Dữ liệu Cá nhân (như được định nghĩa dưới đây) tiếp nhận từ các cá nhân, cũng như các hành động của chúng tôi liên quan đến dữ liệu này. Trong Chính sách này, các thuật ngữ “AJIS”, “chúng tôi”, “thuộc về chúng tôi” và “của chúng tôi” là dẫn chiếu đến Công ty TNHH AJIS (Việt Nam).

Bởi vì chúng tôi đặt trụ sở tại Việt Nam, chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn theo pháp luật bảo vệ hiện hành của Việt Nam, bao gồm Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/04/2023 về bảo vệ dữ liệu cá nhân (“Nghị định 13”) và các luật hiện hành khác.

Chính sách này áp dụng cho Dữ liệu Cá nhân thuộc quyền sở hữu của chúng tôi hoặc thuộc quyền kiểm soát của chúng tôi, bao gồm Dữ liệu Cá nhân thuộc quyền sở hữu của các tổ chức mà chúng tôi thuê để thu thập, sử dụng, tiết lộ hoặc xử lý Dữ liệu Cá nhân cho các mục đích của mình.

 

1. GIỚI THIỆU VỀ CHÚNG TÔI

Các dịch vụ của chúng tôi do AJIS cung cấp. AJIS là công ty được thành lập theo pháp luật Việt Nam, với trụ sở đăng ký tại Lầu 4, Cao ốc Thiên Sơn, Số 5 Nguyễn Gia Thiều, Phường 06, Quận 3, Thành phố Hồ Chí, Việt Nam. AJIS là một phần của Tập đoàn AJIS, đặt trụ sở chính tại Chiba, Nhật Bản.

 

2. DỮ LIỆU CÁ NHÂN LÀ GÌ?

2.1 Khi được sử dụng trong Chính sách này, “Dữ liệu Cá nhân” có nghĩa là thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với một thể nhân cụ thể hoặc khi được kết hợp với các dữ liệu khác có thể được sử dụng để xác định một thể nhân.

2.2 Tùy theo tính chất tương tác của bạn với chúng tôi, các ví dụ về Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi có thể thu thập từ bạn bao gồm nhưng không giới hạn ở tên và thông tin liên hệ chi tiết của bạn (như địa chỉ gửi thư, địa chỉ email và số điện thoại).

2.3 Các dữ liệu cá nhân nhạy cảm của bạn bao gồm thông tin chi tiết về quan điểm chính trị và tôn giáo, tình trạng sức khỏe và hồ sơ sức khỏe, chủng tộc, dân tộc, hồ sơ di truyền, hồ sơ sinh trắc học và sinh học, hành vi tình dục, lý lịch tư pháp, hồ sơ tài chính và tín dụng, vị thế cá nhân hoặc bất kỳ dữ liệu nào khác, khi bị xâm phạm, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của chủ thể dữ liệu (“Dữ liệu Cá nhân Nhạy cảm”) theo quy định trong Nghị định 13. Nhìn chung, chúng tôi không thu thập Dữ liệu Cá nhân Nhạy cảm về bạn. Trong một số trường hợp giới hạn, chúng tôi có thể thu thập thông tin về tiền án và hành vi phạm tội của bạn. Trường hợp này xảy ra khi chúng tôi bắt buộc phải làm như vậy vì mục đích pháp lý hoặc quy định hoặc khi bạn đã cung cấp cho chúng tôi Dữ liệu Cá nhân Nhạy cảm đó nếu cần thiết để thực hiện một dịch vụ cụ thể mà chúng tôi đang cung cấp.

2.4 Chúng tôi thường căn cứ vào Dữ liệu Cá nhân do bạn (hoặc người đại diện theo ủy quyền của bạn) cung cấp. Để đảm bảo rằng Dữ liệu Cá nhân của bạn luôn cập nhật, đầy đủ và chính xác, vui lòng cập nhật cho chúng tôi biết nếu có thay đổi về Dữ liệu Cá nhân của bạn qua email ở phần thông tin liên hệ chi tiết quy định ở mục “Cách liên hệ với Chúng tôi” dưới đây.

 

3. CÁCH THỨC CHÚNG TÔI THU THẬP VÀ TIẾP NHẬN DỮ LIỆU CÁ NHÂN

3.1 Chúng tôi thường không thu thập Dữ liệu Cá nhân của bạn trừ khi:

(a) bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi dù là trực tiếp hay thông qua bên thứ ba được bạn ủy quyền hợp pháp để tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn cho chúng tôi (“người đại diện theo ủy quyền” của bạn) sau khi (i) bạn (hoặc người đại diện theo ủy quyền của bạn) đã được thông báo về Mục đích (như được định nghĩa dưới đây) thu thập dữ liệu, và (ii) bạn (hoặc người đại diện theo ủy quyền của bạn) đã cung cấp văn bản đồng ý thu thập và sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn cho những Mục đích này, hoặc

(b) pháp luật và quy định hiện hành cho phép hoặc yêu cầu tiến hành thu thập và sử dụng Dữ liệu Cá nhân mà không cần có sự đồng ý.

3.2 Phương thức thu thập Dữ liệu Cá nhân bao gồm trường hợp trong đó bạn gọi điện hoặc liên hệ với chúng tôi về các yêu cầu, điền đầy đủ thông tin vào biểu mẫu trực tuyến hoặc trực tiếp, đăng ký nhận thông báo tiếp thị của chúng tôi hoặc cung cấp ý kiến phản hồi cho chúng tôi. Vào từng thời điểm, chúng tôi sẽ nhận Dữ liệu Cá nhân về bạn từ các bên thứ ba. Đối với các ứng viên, các bên thứ ba này có thể bao gồm đại lý sắp xếp việc làm của bạn. Chúng tôi cũng có thể tự động thu thập một số thông tin kỹ thuật về thiết bị, hành động và kiểu trình duyệt của bạn.

3.3 Chúng tôi sẽ xin ý kiến đồng ý của bạn trước khi thu thập bất kỳ Dữ liệu Cá nhân bổ sung nào và trước khi sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn cho một mục đích chưa được thông báo cho bạn biết (trừ khi pháp luật cho phép hoặc cấp phép).

 

4. MỤC ĐÍCH THU THẬP, SỬ DỤNG & TIẾT LỘ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

4.1 Chúng tôi có thể thu thập và sử dụng Dữ liệu Cá nhân cho các mục đích sau và bất kỳ mục đích kinh doanh ngẫu nhiên nào khác có liên quan hoặc liên quan đến các mục đích dưới đây (được gọi chung là “Mục đích”):

(a) xác minh danh tính và độ tuổi của bạn;
(b) ghi lại sở thích và mối quan tâm của bạn;
(c) quản lý mối quan hệ của bạn với chúng tôi;
(d) thực hiện nghĩa vụ trong quá trình cung cấp hoặc liên quan đến việc chúng tôi cung cấp sản phẩm và/hoặc dịch vụ theo yêu cầu của bạn;
(e) xử lý các giao dịch thanh toán hoặc tín dụng;
(f) hồi đáp, thụ lý và xử lý các yêu cầu của bạn;
(g) hồi đáp, thụ lý và xử lý phản hồi cũng như cập nhật thông tin cho bạn về các dịch vụ của chúng tôi;
(h) tuân thủ mọi quy định pháp luật, quy định, quy chế thực hành, hướng dẫn hoặc quy tắc hiện hành hoặc hỗ trợ điều tra và thi hành pháp luật do bất kỳ cơ quan chính phủ và/hoặc cơ quan quản lý nào thực hiện;
(i) thực thi các nghĩa vụ của chúng tôi;
(j) tiến hành nghiên cứu, lập kế hoạch và phân tích thống kê;
(k) ghi lại chuyến thăm của bạn đến các cơ sở và các sự kiện của chúng tôi;
(l) mục đích quản lý hành chính như kế toán, quản lý rủi ro và lưu trữ hồ sơ;
(m) đào tạo nhân sự;
(n) cung cấp cho bạn bản thông cáo báo chí;
(o) gửi cảnh báo qua email mà bạn đã đăng ký;
(p) xử lý đơn xin việc của bạn;
(q) thư từ giao dịch và các quy trình liên quan đến khâu tuyển dụng, tuyển chọn và quản lý nhân sự;
(r) thông tin liên hệ và/hoặc thủ tục dành cho nhân viên đã nghỉ hưu;
(s) cho các mục đích khác mà chúng tôi thông báo cho bạn hoặc sẽ được làm rõ theo ngữ cảnh tại thời điểm thu thập Dữ liệu Cá nhân lần đầu tiên; và
(t) gửi cho bất kỳ bên thứ ba không có liên kết nào bao gồm cả các nhà cung cấp và đại lý dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi cũng như các cơ quan chính phủ và/hoặc cơ quan quản lý có liên quan, dù ở Việt Nam hay nước ngoài, để thực hiện các mục đích nêu trên.

4.2 Chúng tôi có thể sử dụng Dữ liệu Cá nhân để liên hệ với bạn cho các Mục đích nêu trên thông qua đường bưu điện, gửi fax email, SMS, điện thoại hoặc bất kỳ phương tiện nào khác.

4.3 Chúng tôi có thể tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn nếu bắt buộc phải thực hiện việc tiết lộ này trong quá trình hoạt động kinh doanh hoặc tiết lộ cho các bên thứ ba cung cấp dịch vụ cho chúng tôi hoặc những người chúng tôi hợp tác để thực hiện bất kỳ Mục đích nào, bao gồm:

(a) các đơn vị thành viên liên quan của chúng tôi như các đơn vị khác trực thuộc Tập đoàn AJIS;
(b) các đối tác kinh doanh của chúng tôi; và
(c) các nhà cung cấp, nhà cung cấp dịch vụ và đơn vị xử lý dữ liệu cung cấp dịch vụ cho chúng tôi.

4.4 Chúng tôi cũng có thể tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn cho các bên thứ ba mà pháp luật yêu cầu hoặc cho phép thực hiện.

4.5 Mục đích nêu trong các điều khoản trên có thể tiếp tục được áp dụng ngay cả trong tình huống mối quan hệ của bạn với chúng tôi (chẳng hạn theo hợp đồng) đã bị chấm dứt hoặc thay đổi dưới bất kỳ hình thức nào, trong khoảng thời gian hợp lý sau đó (bao gồm cả thời gian cho phép chúng tôi thực thi các quyền của mình theo bất kỳ hợp đồng nào đã ký với bạn, nếu có).

 

5. BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

5.1 Để đảm bảo an toàn cho Dữ liệu Cá nhân của bạn tránh truy cập, thu thập, sử dụng, tiết lộ, sao chép, điều chỉnh, xử lý trái phép hoặc các rủi ro tương tự, chúng tôi đã áp dụng các biện pháp hành chính, vật lý và kỹ thuật phù hợp như diệt virus, mã hóa cập nhật và sử dụng bộ lọc quyền riêng tư để đảm bảo mọi hoạt động lưu trữ và gửi Dữ liệu Cá nhân của chúng tôi cũng như tiết lộ Dữ liệu Cá nhân cả trong nội bộ và cho các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba và đại lý được ủy quyền của chúng tôi chỉ trên cơ sở cần phải biết.

5.2 Tuy nhiên, bạn cần biết rằng không một phương thức truyền gửi qua Internet hoặc phương thức lưu trữ điện tử nào là an toàn tuyệt đối. Mặc dù không thể đảm bảo việc bảo mật thông tin, chúng tôi luôn nỗ lực bảo vệ thông tin của bạn và không ngừng đánh giá và tăng cường cải thiện các biện pháp bảo mật thông tin.

 

6. CHUYỂN DỮ LIỆU CÁ NHÂN RA KHỎI VIỆT NAM

6.1 Bởi vì chúng tôi là một phần của Tập đoàn AJIS, Dữ liệu Cá nhân của bạn có thể được gửi tới một hoặc nhiều công ty trực thuộc Tập đoàn AJIS cần thiết để xử lý và lưu trữ dữ liệu, cung cấp cho bạn quyền truy cập dịch vụ của chúng tôi, hỗ trợ khách hàng, ra quyết định về các cải tiến đối với dịch vụ của chúng tôi, phát triển nội dung hoặc cho các Mục đích khác như đã nêu trong Chính sách này.

6.2 Khi bạn gửi Dữ liệu Cá nhân cho chúng tôi, dù thông qua các tương tác của bạn với trang web, văn phòng hoặc sự kiện của chúng tôi, bạn thừa nhận rằng Dữ liệu Cá nhân của bạn có thể được gửi ra ngoài Việt Nam nơi chúng tôi sẽ lưu trữ và xử lý, bất kỳ công ty nào trực thuộc Tập đoàn AJIS và các nhà cung cấp của chúng tôi cho những Mục đích nêu trong Chính sách này và đưa ra sự đồng ý của bạn đối với việc chuyển dữ liệu này.

6.3 Khi chúng tôi gửi Dữ liệu Cá nhân của bạn ra ngoài Việt Nam, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo rằng Dữ liệu Cá nhân của bạn tiếp tục nhận được tiêu chuẩn bảo vệ hợp lý.

 

7. THỜI HẠN LƯU GIỮ

7.1 Chúng tôi có thể lưu giữ Dữ liệu Cá nhân của bạn với điều kiện là cần thiết để thực hiện Mục đích thu thập dữ liệu hoặc theo yêu cầu hoặc sự cho phép của pháp luật hiện hành. Chúng tôi sẽ ngừng lưu giữ Dữ liệu Cá nhân của bạn hoặc loại bỏ các phương thức có thể liên kết dữ liệu với bạn càng sớm càng tốt khi cho rằng việc lưu giữ này không còn phục vụ cho Mục đích thu thập Dữ liệu Cá nhân và không còn cần thiết cho các mục đích pháp lý hoặc kinh doanh.

7.2 Thời hạn lưu giữ sẽ khác nhau tùy thuộc vào Mục đích thu thập Dữ liệu Cá nhân.

 

8. QUYỀN CỦA BẠN ĐỐI VỚI DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Bạn có các quyền sau liên quan đến Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi đang lưu giữ về bạn. Nếu bạn muốn đưa ra yêu cầu thực thi quyền của mình, bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo thông tin liên hệ chi tiết ở mục “Cách liên hệ với Chúng tôi” dưới đây.

8.1 Quyền rút lại Sự đồng ý: Khi chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn theo sự đồng ý của bạn, bạn có quyền rút lại sự đồng ý vào bất kỳ thời điểm nào.

8.2 Quyền truy cập Dữ liệu Cá nhân: Bạn có quyền yêu cầu xác nhận đảm bảo chúng tôi đang xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn, truy cập Dữ liệu Cá nhân của bạn và thông tin về cách thức chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn.

8.3 Quyền di chuyển Dữ liệu: Bạn có thể yêu cầu nhận một bản sao Dữ liệu Cá nhân của bạn theo định dạng điện tử được sử dụng phổ biến. Quyền này sẽ chỉ được áp dụng cho Dữ liệu Cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Quyền di chuyển dữ liệu chỉ được áp dụng nếu quá trình xử lý dựa trên sự đồng ý của bạn hoặc Dữ liệu Cá nhân phải được xử lý để thực hiện Hợp đồng.

8.4 Quyền phản đối Xử lý Dữ liệu Cá nhân: Bạn có quyền phản đối các hành động xử lý dữ liệu mà chúng tôi đang thực hiện nếu (a) chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn dựa trên quyền lợi chính đáng hoặc để thực hiện một công việc vì quyền lợi chung, (b) nếu chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn cho các mục đích tiếp thị trực tiếp, hoặc (c) nếu Dữ liệu Cá nhân được xử lý cho các mục đích nghiên cứu khoa học, lịch sử hoặc thống kê.

8.5 Quyền xóa bỏ Dữ liệu Cá nhân: Bạn có quyền yêu cầu xóa bỏ một số Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi nắm giữ. Đây không phải là quyền chung để yêu cầu xóa bỏ mọi Dữ liệu Cá nhân. Chúng tôi sẽ cân nhắc cẩn thận từng yêu cầu theo yêu cầu của pháp luật và quy định hiện hành.

8.6 Quyền giới hạn Xử lý Dữ liệu Cá nhân: Bạn có quyền ngăn chặn việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn. Quyền này phát sinh khi bạn tranh chấp về tính chính xác của Dữ liệu Cá nhân của bạn, nếu bạn đưa ra ý kiến phản đối việc xử lý dữ liệu, nếu việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn là trái pháp luật và bạn phản đối việc xóa bỏ và thay vào đó yêu cầu giới hạn sử dụng, nếu chúng tôi không còn cần sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn nữa nhưng bạn yêu cầu lưu giữ Dữ liệu Cá nhân để xác lập, thực thi hoặc biện hộ cho một khiếu nại pháp lý hoặc nếu chúng tôi yêu cầu cung cấp Dữ liệu Cá nhân của bạn để đánh giá yêu cầu phản đối xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn.

8.7 Quyền Chỉnh sửa Dữ liệu Cá nhân không chính xác: Bạn có quyền yêu cầu chỉnh sửa Dữ liệu Cá nhân không chính xác hoặc không đầy đủ.

8.8 Quyền nộp đơn Khiếu nại: Bạn có quyền nộp đơn khiếu nại trong trường hợp bạn cho rằng chúng tôi hoặc nhân viên hoặc nhà thầu của chúng tôi vi phạm hoặc không tuân thủ Nghị định 13 hoặc bất kỳ luật bảo vệ dữ liệu nào khác.

 

9. THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH NÀY

9.1 Chính sách này được áp dụng kết hợp với bất kỳ chính sách, thông báo, điều khoản hợp đồng và điều khoản đồng thuận nào khác được áp dụng liên quan đến việc chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn.

9.2 Chúng tôi có thể thực hiện thay đổi đối với Chính sách này vào từng thời điểm mà không cần thông báo trước để phản ánh bất kỳ thay đổi nào về việc chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn. Chúng tôi cũng có thể thực hiện các thay đổi cần thiết để tuân thủ thay đổi về pháp luật hoặc yêu cầu pháp định hiện hành. Bạn có thể quyết định xem liệu việc sửa đổi này đã được thực hiện bằng cách dẫn chiếu đến ngày tháng cập nhật Chính sách này lần gần đây nhất không. Chúng tôi khuyến khích bạn xem lại Chính sách này định kỳ để nắm rõ thông tin về cách thức chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn.

9.3 Phiên bản hiện hành mới nhất của Chính sách này vào bất kỳ thời điểm nào sẽ được áp dụng cho việc chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn. Việc bạn tiếp tục sử dụng dịch vụ sẽ là lời xác nhận và chấp nhận của bạn đối với các thay đổi này.

 

10. CÁCH LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về Chính sách này hoặc muốn thực thi bất kỳ quyền nào như đã nêu trong Chính sách này, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ:

Chính sách này có hiệu lực thi hành vào ngày 01/12/2023 và thay thế tất cả các chính sách quyền riêng tư trước đó do chúng tôi ban hành.