Website Terms of Use

Điều khoản sử dụng

Điều khoản Sử dụng Trang Web
Trang web này được vận hành bởi Công ty TNHH AJIS (Việt Nam) (“Công ty”) hoặc các đại lý của công ty.
Vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện sử dụng sau đây trước khi sử dụng trang web này và chỉ sử dụng nếu bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện này.
Xin lưu ý rằng việc sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện này.
Chúng tôi có quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện sử dụng trang web này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo, vì vậy vui lòng kiểm tra phiên bản mới nhất của các điều khoản và điều kiện.


Thông tin trên trang web này
Công ty hết sức thận trọng khi đăng tải thông tin trên trang web này, tuy nhiên không đảm bảo tính chính xác hoặc sự phù hợp của nội dung, phù hợp với mục đích sử dụng hoặc bảo mật. Công ty có quyền thay đổi hoặc xóa nội dung của trang web mà không cần thông báo trước. Việc vận hành trang web cũng có thể bị đình chỉ hoặc ngừng hoạt động.


Các liên kết đến trang web
Bạn không được liên kết đến trang web này mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty. Nếu bạn muốn liên kết đến trang web của chúng tôi, vui lòng đảm bảo thông báo cho chúng tôi về đường dẫn của nguồn liên kết và đường dẫn của đích liên kết mong muốn trên trang web.
Xin lưu ý rằng chúng tôi có quyền từ chối liên kết đến trang web này nếu chúng tôi cho rằng liên kết không phù hợp.
Các trang web của bên thứ ba được liên kết đến hoặc từ trang web này (sau đây được gọi là ‘các trang liên kết’) thuộc trách nhiệm quản lý của các công ty tương ứng và không nằm dưới quyền kiểm soát của Công ty.
Vui lòng sử dụng các Trang Liên kết theo các điều khoản và điều kiện sử dụng tương ứng. Công ty không xác nhận bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, công ty nào, v.v. trên các Trang Liên kết và liên kết cũng không thể hiện bất kỳ mối quan hệ đặc biệt nào, chẳng hạn như sự ràng buộc, giữa Công ty và các Trang Liên kết.
Công ty không chịu trách nhiệm pháp lý về nội dung của các trang liên kết hoặc về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng các trang web đó.


Bản quyền.
Bản quyền, các quyền thương hiệu và các quyền sở hữu trí tuệ khác liên quan đến thông tin, nội dung, thương hiệu và logo trên trang web này thuộc về Công ty trừ khi có quy định khác. Nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty, không phần nào của trang web này có thể được chuyển hướng hoặc sao chép, toàn bộ hoặc ở dạng sửa đổi, vượt quá phạm vi sử dụng cá nhân hoặc các mục đích sử dụng khác được pháp luật cho phép rõ ràng, cụ thể.